"NASZA WSPANIAŁA KRAINA"

Program edukacji regionalnej dla klas I-III nauczania zintegrowanego
w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
i Gimnazjum nr 1 w Piaskach

WSTĘP

     Niniejszy program "Nasza wspaniała kraina" jest programem zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, edukacji regionalnej. Zapewnia on osiągnięcie celów edukacyjnych określonych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów z dnia 15 lutego 1999 r.
     Program ten stwarza możliwość poznania przez uczniów własnego dziedzictwa kulturowego oraz budzenia szacunku wobec tradycji i zwyczajów własnego regionu.
     Realizacji treści tegoż programu sprzyja zintegrowany charakter edukacji regionalnej oraz związek z wychowaniem rodzinnym i środowiskowym, z którym uczniowie są mocno związani.
     Najwłaściwszymi metodami pracy winny być metody aktywizujące i pobudzające zainteresowanie dzieci. Dlatego też, w miarę możliwości powinno się prowadzić zajęcia poza szkołą.

CEL OGÓLNY:

Kształtowanie poczucia więzi z otoczeniem oraz odnajdywanie źródeł wartości w dziedzictwie kulturalnym własnego regionu.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • dostarczenie uczniom wiadomości o własnym regionie,
  • rozwijanie zainteresowań regionem poprzez wycieczki, zabawy związane z obrzędami, zwyczajami i tradycjami kulturowymi,
  • rozwijanie aktywności uczniów związanej z uczestnictwem w życiu danej wspólnoty rodzinnej lub lokalnej,
  • rozwijanie osobowości ucznia, jego wrażliwości na otaczającą do rzeczywistość kulturalną,
  • kształtować odpowiedni stosunek do zabytków kultury i folkloru.

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

Po zrealizowaniu zagadnień z edukacji regionalnej rozłożonych na trzyletni okres nauczania uczeń powinien:

  • znać położenie i warunki naturalne swojej miejscowości, okolicy, w nich: formy terenu, charakterystyczne budownictwo, folklor, zabytki, pomniki, miejsca pamięci narodowej,
  • mieć poczucie wspólnoty kulturowej,
  • znać dzieje rodzinnej miejscowości (legendy i historię),
  • znać tradycje i zwyczaje regionu (stroje, tańce, przyśpiewki)
  • znać święta religijne w wielkopolskich domach (zwyczaje i obrzędy).

ZAKOŃCZENIE

Zajęcia z edukacji regionalnej pozwolą poszukiwać uczniom odpowiedzi na pytania w wielu dziedzinach jednocześnie. W szczególności mają na celu wprowadzenie uczniów w atmosferę dawnych czasów. Ujrzane zabytki, pomniki oraz pamiątki będą wiązały dzieci z przeszłością ziemi, na której wyrosły. Ważne jest, aby dziecko działało w takich sytuacjach, podejmowało takie zadania, których rozwiązanie jest ważnym doświadczeniem dla jego drogi rozwojowej i edukacyjnej.
Zgromadzone prace i wiadomości o regionie warto w odpowiednich momentach wykorzystać, ponieważ tylko wtedy uczniowie uznają celowość podejmowanych zadań i wartości własnej pracy.

 

(Dalej...)