Nowa organizacja nauki


Zmiany związane z przejściem do klasy czwartej:

 • nieuchronne:
  • wprowadzenie systemu lekcyjnego,
  • podział na przedmioty nauczania,
  • zwiększony wymiar godzin zajęć obowiązkowych.
 • możliwe:
  • utrata własnej sali lekcyjnej - przenoszenie się z sali do sali w czasie przerw między zajęciami.

Jak pomóc dzieciom pokonać próg szkolny:

W klasie trzeciej:

 • stopniowe wprowadzanie systemu lekcyjnego (podziału na jednostki lekcyjne i przedmioty nauczania) w klasie trzeciej, np. raz w tygodniu albo przez jeden miesiąc;
 • organizowanie lekcji prowadzonych przez nauczycieli nauczania blokowego;
 • zapoznanie rodziców trzecioklasistów ze zmianami w organizacji nauki związanymi z przejściem dzieci do klasy czwartej;
 • integracja całej społeczności szkolnej: organizowanie wspólnych imprez klas młodszych i starszych, ulokowanie klas młodszych w budynku szkoły razem z klasami starszymi.

W klasie czwartej:

 • współpraca nauczycieli różnych przedmiotów; ujednolicenie sposobu stawiania i egzekwowania wymagań edukacyjnych,
 • integracja treści nauczania w blokach tematycznych, stosowanie aktywnych metod nauczania,
 • równomierne rozłożenie obciążeń nauką w tygodniowym planie zajęć obowiązkowych (np. każdego dnia pięć lekcji),
 • zwiększenie wymiaru zajęć sztuki, wychowania fizycznego, techniki w ramach podziału godzin pozostających do dyspozycji dyrektora; wprowadzanie ścieżek międzyprzedmiotowych o charakterze wychowawczym,
 • wydłużenie przerw międzylekcyjnych, stwarzanie możliwości aktywnego spędzania czasu w czasie przerw,
 • prowadzenie większości zajęć danej klasy w jednej izbie lekcyjnej ("przywiązanie" klasy do sali lekcyjnej).