Młodzieżowa akademia życia
w szkole podstawowej


     Jestem nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 22 w Częstochowie. Placówka ta usytuowana jest w dzielnicy miasta, w której liczna grupa uczniów wywodzi się z rodzin patologicznych i zaniedbanych. Obserwując rozwój tych dzieci i myśląc - w jak trudnej sytuacji przyszło im żyć - wyszłam z inicjatywą powołania w naszej szkole Młodzieżowej Akademii Życia. Rada Pedagogiczna przychyliła się do mojej inicjatywy i 22 stycznia 2001 r. powołała Młodzieżową Akademię Życia, której zostałam opiekunem. W skład komitetu organizacyjnego zaproponowałam jeszcze troje nauczycieli i grupę uczniów z klas starszych. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po zapoznaniu z projektem programu działania i planem pracy - zaakceptowała proponowaną działalność MAŻ-u w naszej szkole.

Aktyw MAŻ-u stanowią uczniowie z klas starszych wykazujący wysoką sprawność intelektualną i organizatorską. Grupa ta pod kontrolą nauczyciela - opiekuna inicjuje, organizuje i przeprowadza różnego rodzaju działania i akcje, którymi objęci są wszyscy uczniowie szkoły. Takie kierunki aktywności mają na celu jednoczenie dzieci potrzebujących pomocy i zwrócenie większej uwagi na ich problemy osobiste i rodzinne.

Celami działania MAŻ-u są m.in.:

 • udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin zaniedbanych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • wychowywania uczniów w kulturze zdrowotnej,
 • kształtowanie właściwych nawyków higieniczno - sanitarnych,
 • ochrona uczniów przed skutkami uzależnień i demoralizacji,
 • popularyzowanie poszanowania i ochrony środowiska naturalnego.

Zadania jakie stawia sobie MAŻ w naszej szkole, to:

 • poznawanie sytuacji rodzinnej rodzin uzależnionych i wychowywania w nich dzieci,
 • spotkania i rozmowy z rodzicami,
 • kierowanie dzieci z fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi na badania psychologiczne i pedagogiczne,
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i wyrównawcze,
 • kształtowanie poprawnych stosunków dziecka z nauczycielami i rówieśnikami,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • propagowanie oświaty zdrowotnej (konkursy),
 • rozwijanie zainteresowań,
 • przeciwdziałanie wszelkim uzależnieniom,
 • pomoc materialna.

Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy przeznacza każdego roku określone środki finansowe na wspieranie działalności MAŻ-u. Z otrzymanych pieniędzy przygotowujemy m.in. paczki żywnościowe i organizujemy spotkania: "przy słodkim" dla wybranej grupy dzieci mających bardzo trudne sytuacje rodzinne.

Poza realizacją celów i zadań jako opiekun MAŻ-u przygotowuję corocznie plan pracy i rozliczam się (sporządzając sprawozdania) wobec donatora z przekazywanych przez niego publicznych środków finansowych. Chcę służyć radą i pomocą osobom, które chciałyby zainicjować i poprowadzić w innych placówkach oświatowych Młodzieżowe Akademie Życia.

Opiekun MAŻ-u w SP Nr 22 w Częstochowie
mgr Beata Popiołek - Kula