Praca w klasie integracyjnej


     Każde dziecko jest inne i ma swoją indywidualną drogę rozwoju, ma również swoją historię, którą trzeba wziąć pod uwagę i z którą trzeba się liczyć. Wychowanie i nauczanie nie tworzy dziecka, ale pomaga mu w tworzeniu samego siebie.
     Proces rozwoju polega na przetwarzaniu przez dziecko napływających doń informacji, w najszerszym tego słowa znaczeniu. Owo przetwarzanie ma charakter indywidualny i nawet w przypadku względnej jednolitości środowiska informacyjnego, w którym dziecko uczestniczy, efekty rozwoju są zróżnicowane.
     Uwzględnianie, liczenie się z tą różnorodnością jest swoistą formą humanizacji procesów edukacyjnych.
     Humanizacja edukacji - oznacza również możliwe pełne poznanie potrzeb i aspiracji edukacyjnych dzieci oraz pomoc w ich zaspokajaniu i stymulowanie rozwoju.
Z edukacji humanistycznej wyrosła idea integracji.
     W roku szkolnym 2000/2001 na wniosek rodziców dzieci niepełnosprawnych utworzono klasę I integracyjną w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu. Szkoła ta mieści się w centrum miasta. Stwarza dogodne warunki do rozwoju fizycznego. Posiada nowocześnie wyposażoną halę sportową oraz salkę do zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej. Izba lekcyjna klasy integracyjnej znajduje się na parterze szkoły. Została tak urządzona, aby stworzyć wszystkim dzieciom dogodne warunki do nauki. Chętne dzieci mają możliwość korzystania ze świetlicy i z sali komputerowej.
Uczniowie ci zostali przyjęci do oddziału integracyjnego na podstawie orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawierających informacje o rodzaju niepełnosprawności. Klasa liczy 16 uczniów w tym troje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Funkcje wychowawcy pełnią w niej dwie nauczycielki z długoletnim stażem pracy, które dla każdego ucznia przygotowują odpowiednie materiały do zajęć, uwzględniają jego możliwości intelektualne i percepcyjne. Aby edukacja była atrakcyjna wykorzystują w swojej pracy różne formy oddziaływań na dziecko:

  • lekcje poza szkołą,
  • gimnastykę relaksacyjną według metody J. Dennisona,
  • uroczystości scalające społeczność klasową z aktywnym uczestnictwem dzieci w konkursach i zabawach,
  • kontakty ze sztuką teatralną, filmem i rówieśnikami innych klas,
  • spotkania z ciekawymi ludźmi.

W realizacji programu zwracają uwagę na specyficzne potrzeby dzieci, dostosowują czas zajęć i przerw do ich aktywności. Niepełnosprawni uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz dwa razy w tygodniu w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych. Praca w klasie integracyjnej wymaga od wychowawców współpracy z pedagogiem, logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz ścisłego współdziałania z rodzicami w zakresie:

  • stałej wymiany informacji o dziecku,
  • umożliwienia rodzicom obserwacji dzieci podczas pracy w szkole,
  • pomocy i udziału rodziców w organizacji imprez klasowych oraz szkolnych.

Szkoła nie może wypełniać należycie swoich obowiązków wychowawczych bez pomocy i współpracy z rodzicami, ponieważ pozytywne wyniki można osiągnąć wtedy, gdy stawiane dzieciom wymagania będą zharmonizowane z wymaganiami domu rodzinnego.
Efekty pracy ucznia nauczycielki oceniają według ustalonej skali: "Jestem z Ciebie dumna", "Brawo, wspaniale", "Dobrze", "Musisz jeszcze popracować".

Ocenianie śródroczne ma charakter diagnostyczno-informacyjny oraz motywacyjno-afirmacyjny zachęcający dziecko do samorozwoju. Śródroczna ,,Karta osiągnięć edukacyjnych" informująca o postępach dziecka w nabywaniu wiadomości i umiejętności zawiera także zalecenie dla ucznia do dalszej pracy. Końcoworoczna ocena ukazuje efekty jego pracy i rozwoju w ciągu całego roku szkolnego.
Pracując w klasie integracyjnej ważne jest wczesne rozpoznanie i uwzględnienie aktualnych potrzeb dziecka, jego zdolności, talentów, trudności, przeżyć oraz szanowanie jego woli i samodzielności.